Provoz MŠ: 6,15 – 16,30 hodin skolka@msuzamku.cz

MŠ U Zámku, Chlumec n.C., Poděbradova 636//IV

 • Č.j.:132/22
 • Účinnost od: 7. 9. 2022
 • Spisový znak: 1.2.b
 • Skartační znak: S5
 • Změny: 15.12.2022 Č. j. 153/22

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a vebových stránkách školy. Prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy a zákonní zástupci nezletilých dětí.

1. Cíle předškolního vzdělávání

Výchova a vzdělávání v mateřské škole podporuje rozvoj osobnosti každého dítěte. Podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování. Vytváří předpoklady pro celoživotní vzdělávání. Zároveň napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základní školy a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálně vzdělávacími potřebami. Škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělání „V phdě“.

2. Práva a povinnosti dítěte

Dítě má právo

 • na kvalitní předškolní vzdělávání dle svých schopností
 • na individuálně přizpůsobený adaptační  režim při nástupu do mateřské školy (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup)
 • na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole
 • na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy
 • zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho věk a zdravotní stav
 • rozvíjet své schopnosti, nadání a identitu
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (bez ohledu na rasu, náboženství, rozvoj všech schopností, dovedností, právo na soukromí…)
 • být uznáváno bez ohledu na svou příslušnost, barvu pleti, sociální skupinu
 • být chráněno před lidmi, kteří by mu mohli ublížit
 • být v klidném a láskyplném prostředí
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu, požádat o pomoc

Dítě má povinnost

 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ
 • reagovat na pokyny pedagogů a dalších zaměstnanců školy
 • bezpečně se chovat a neohrožovat svoje zdraví a zdraví kamarádů v MŠ
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí (tělesné i duševní), jednání odlišné od dohodnutých pravidel
 • šetřit hračky a další majetek školy, uklízet po sobě nepořádek
 • pomáhat si navzájem a neubližovat si, poprosit, poděkovat
 • dodržovat osobní hygienu
 • chovat se ohleduplně ke svým rodičům, učitelům, zaměstnancům školy, kamarádům
 • neodcházet samo ze třídy ani ze zahrady

Děti jsou průběžně (zejména na začátku školního roku a před mimořádnými akcemi) seznamovány s možnými riziky a nebezpečnými situacemi. Společně s učitelkami stanoví pravidla, která mají povinnost dodržovat.

3. Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají právo

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života, na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo vedením MŠ
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
 • spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů
 • účastnit se „dnů otevřených dveří“, po dohodě s učitelkou být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě, vstupovat do tříd v době předávání dítěte
 • předkládat a obhajovat svoje potřeby
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy

Zákonní zástupci mají povinnost

 • řídit se školním řádem, řádem školní jídelny a respektovat další vnitřní předpisy školy
 • spolupracovat se školou a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou
 • oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích
 • neprodleně nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině
 • v případě mimořádných situací spojených s onemocněním COVID - 19 je každá osoba povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
 • předávat dítě do mateřské školy učitelce osobně, zdravé (v souladu s ustanovením § 22 ods.3 zákona č. 561/2004 sb., je povinností zákonných zástupců sledovat zdraví dítěte a vyloučit je ze vzdělávání v případě onemocnění)
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • mají povinnost neprodleně sdělit učitelce veškeré změny související s docházkou dítěte do MŠ (bydliště, telefonní číslo, zdravotní pojišťovnu…)
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování dítěte
 • omlouvat řádně a včas nepřítomnost dítěte v MŠ
 • řádně a včas platit úplatu za vzdělávání a stravu dítěte

Opakované a závažné porušení těchto povinností může být důvodem pro ukončení docházky do MŠ. Právě tak jako opakované pozdní vyzvedávání dítěte z MŠ zákonným zástupcem či jím pověřenou osobou.

4. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají právo

 • na důstojné pracovní prostředí, zdvořilé chování ze strany rodičů a vedení školy
 • vyslovit svůj názor na chod školy
 • rozhodovat o metodách a postupech pro naplnění vzdělávacích cílů
 • v zájmu zachování zdraví ostatních dětí odmítnout dítě, které jeví známky nemoci

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni

 • respektovat práva dětí a zákonných zástupců
 • dodržovat zásadu mlčenlivosti vzhledem k osobním údajům dětí a zákonných zástupců uvedených ve ŠKOLNÍ MATRICE a ostatních dokumentech školy
 • informovat zákonné zástupce o rozvoji a výchovných a vzdělávacích problémech jejich dítěte a společně s nimi je řešit
 • odpovídat zákonným zástupcům na jejich dotazy a připomínky profesionálním a taktním způsobem

Pokud má učitelka podezření, že byl na dítěti spáchán trestný čin, je povinna o tomto neprodleně informovat ředitelku školy. Škola má povinnost bez odkladu tuto skutečnost oznámit policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci.

5. Pravidla vzájemných vztahů

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

 • Mateřská škola je „správce“ osobních údajů. Zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a jimi pověřených osob. Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), za účelem vedení školní matriky, stravování dítěte v MŠ a zajištění chodu školy (seznamy dětí, označování věci apod.), tzn. jména, adresy, kontaktní údaje, data narození, rodná a telefonní čísla, e-mail, datová schránka. Dle školského zákona jsou údaje poskytovány SPC, PPP, Městskému úřadu (odbor školství, sociální), MŠMT ČR a ČŠI.
 • Pověřencem pro ochranu osobní údajů (GDPR) je M. Novotný, tel. +420 737 039 437; e-mail: novotny.nb@gmail.com.
 • Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost (dle pracovní smlouvy).
 • Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalšími nezbytnými organizačními opatřeními.
 • Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy, dětmi a nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
 • Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají na vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
 • Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

6. Provoz mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy

Mateřská škola U Zámku poskytuje předškolní vzdělávání na adrese Poděbradova 636/IV, Chlumec n.C. a její provoz je od 6,15 do 16,30 hodin. V měsíci červenci a srpnu lze po projednání se zřizovatelem její provoz omezit nebo přerušit. Tato doba je zpravidla v rozsahu pěti týdnů.

Zákonní zástupci mohou vstupovat do budovy školy pomocí čipů

 • ráno od 6,15 do 8,15 hodin
 • v poledne od 11,45 do 12,15 hodin
 • odpoledne od 14,00 do 16,30 hodin

Mimo tuto dobu je budova z bezpečnostních důvodů a ochrany majetku zamykána.

 • Příchozí jsou povinni zkontrolovat, zda za sebou řádně zavřeli dveře a zamezit vstupu cizích osob do budovy školy.
 • Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání svého dítěte písemně pověřit i další osoby nebo nezletilou osobu starší deseti let.
 • Po vzájemné domluvě si osoby pověřené k odvádění dětí mohou děti z mateřské školy vyzvednout kdykoli během dne tak, aby nebyl narušen běžný chod školy.
 • Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, zodpovídá za bezpečnost dětí od doby, kdy dítě učitelka mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce, až do doby, kdy mu je učitelka opět předá.
 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě v zájmu zachování zdraví ostatních dětí.
 • Z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku. Z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku.
 • Zákonní zástupci získávají informace související s činností mateřské školy na rodičovských schůzkách.
 • Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
 • Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných  školou … (písemným sdělením na nástěnkách, webových stránkách školy a ústním sdělením pedagogickým pracovníkem).
 • Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy.
 • Poplatky za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.
 • Případné připomínky je třeba individuálně řešit s učitelkou. (Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky).
 • V objektu školy je zakázáno kouřit, používat elektronické cigarety a brát do těchto prostor jakákoliv zvířata.

Režim dne

Časové údaje jsou orientační (režim dne je volný, flexibilní), v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuálním situacím. Zachovány zůstávají vždy intervaly mezi jídly (cca 3 hodiny). Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek do přírody. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí - přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10 stupňů C). Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

Čas Program
6,15 – 6,45 průběžné scházení v červené třídě, hry dle volby dětí
6,45 – 9,40 blok herních činností zaměřených na záměrné i spontánní učení, hygiena, průběžné podávání svačiny, didakticky cílené činnosti střídané spontánními aktivitami, individuální práce, logopedická prevence, hra na flétnu, pohybové a zdravotně zaměřené aktivity
9,30 – 11,30
mladší děti
9,40 – 11,40
starší děti
hygiena, převlékání, pobyt venku s pohybovými činnostmi řízenými a spontánními, poznávací složkou - dle povětrnostních podmínek, (pobyt venku je omezen - jestliže je silný vítr, prudký déšť, mlha, znečištěné ovzduší, teplota pod -10 ° C.)
11,30 – 12,15
11,40 – 12,15
oběd, hygiena, příprava na odpočinek - zelená a žlutá třída
oběd, hygiena, příprava na odpočinek - červená a oranžová třída
12,15 – 13,45 odpočinek, četba knih, opakovací chvilky, náhradní činnosti
13,45 – 14,30 hygiena, svačina
14,30 – 15,30 odpolední zájmové činnosti, individuální práce, logopedická prevence, seznamování s anglickým jazykem
15,30 – 16,30 volné hry, průběžné rozcházení v červené třídě

Po převzetí dítěte je zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba povinna opustit s dítětem školu či zahradu MŠ, která není určena pro veřejnost.

Předávání dětí do MŠ

 • Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Týká se to i výskytu vší u dítěte.
 • O výskytu náhlých zdravotních problémů dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha atd.) jsou rodiče telefonicky informováni neprodleně a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 • Zákonní zástupci či jiná osoba přivádějící dítě do MŠ jsou povinni předat dítě učitelce ve třídě osobně. Učitelka přebírá zodpovědnost za dítě od okamžiku, kdy ho převezme od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy ho opět rodičům nebo jimi pověřeným zástupcům předají.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 • Rodiče oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví jej jeho zástupce mateřské škole neprodleně.

Organizace stravování dětí

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na přístupném místě ve škole. Při přípravě jídel je vždy postupováno podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 • Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky).
 • Systém podávání svačin u předškolních děti je samoobslužný, mladším dětem pomáhá učitelka.
 • Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole (samoobslužný režim podle vlastního pocitu žízně nebo s pomocí učitelky).
 • Odhlašovat a přihlašovat děti ke stravování lze do 13,00 hodin předchozího dne.
 • V případě náhlé nemoci je možnost vyzvednout si oběd od 10,30 do 11,00 hodin v kuchyni. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno dávat jídlo do skleněných nádob. V případě mimořádných situací spojených s onemocněním COVID – 19 se odhlašování a vyzvedávání stravy řídí „Vnitřním řádem školní jídelny“.
 • Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte elektronicky nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny. Neodhlášené obědy propadají.

Platby v MŠ

 • Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok je stanovena vnitřní směrnicí a je zveřejněna.
 • Výše stravného a způsob úhrady je stanoven ve Vnitřním řádu školní jídelny (zveřejněn v šatnách pro děti, na internetových stránkách MŠ).
 • Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ.
 • Vzdělání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně dítěti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhne pátého roku věku.

Pojištění proti úrazům

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu v MŠ a při akcích organizovaných MŠ u Allianz pojišťovny, a.s. V případě úrazu dítěte v MŠ jsou rodiče neprodleně informováni.

7. Přiijímání dětí do MŠ

 • Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let, dle stanových kritérií.
 • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.
 • Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejněn je obvyklým způsobem (místní hlášení rozhlasu, plakáty, webové stránky školy, Chlumecké listy).
 • Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která obdrží zákonní zástupci v době zápisu.
 • Přijato může být dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, a tato informace je potvrzená ošetřujícím lékařem.
 • O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.
 • Rodiče odevzdají potvrzení od dětského lékaře o pravidelném očkování při zápisu do MŠ (samostatná příloha ŠKOLNÍ MATRIKY).
 • Od dvou let věku jsou přijímány děti dle kapacitních možností školy. Při nástupu do MŠ musí dítě zvládat základní hygienické návyky (tj. – umí používat WC, nenosí pleny, nají se, napije apod.) a především je schopno vzdělávání.
 • Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.
 • Adaptace na režim školy vychází z individuality každého dítěte a probíhá na základě dohody s rodiči.
 • Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR déle než 90 dnů. Doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce povinen předložit ředitelce školy.

Před nástupem dítěte do MŠ předají rodiče osobní list dítěte (ŠKOLNÍ MATRIKA a další tiskopisy nezbytné pro nástup dítěte do MŠ), ve kterém vyplní povinné údaje: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, datum a místo narození, státní občanství, mateřský jazyk, místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností a telefonické spojení.

8. Povinné předškoní vzdělávání

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě v době zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně a začíná od 7,30 hodin.
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 • Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.
 • Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést osobně, telefonicky nebo na e-mail školy. Učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem.

Uvolňování dítěte z povinného předškolního vzdělávání

Ředitelka školy rozhodne o uvolnění dítě z povinného předškolního vzdělávání na základě ústní nebo písemné žádosti zákonného zástupce s přihlédnutím k délce a důvodu uvolnění v maximální délce 20 dnů za jedno pololetí.

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.

Ověření (přezkoušení) dítěte se uskuteční v mateřské škole a je stanoveno na druhou a třetí středu 3. měsíce od začátku školního roku (tj. v listopadu). Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření a přesný čas si dohodou písemně nebo e-mailem. Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

9. Distanční vzdělávání

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí ve školách jsou dána § 184a zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné a je uskutečňováno podle příslušného RVP PV a ŠVP v míře odpovídajícím okolnostem Není povinností jej naplnit beze zbytku neboť je zřejmé, že nelze klást rovnítko mezi vzdělávání s osobní přítomností ve škole a vzdělávání tímto způsobem, a to především s ohledem na různé podmínky jednotlivých dětí. Veškeré úkoly jsou dostupné (www.msuzamku.cz – odkaz - PŘEDŠKOLÁK). Na žádost rodiče škola přizpůsobí podmínky plnění distančního vzdělávání individuálním podmínkám dětí. Distanční úlohy mohou být dětem doručovány i náhradním způsobem (osobní vyzvednutí, schránka na domu aj.). Maximální individualizaci vzdělávání zajišťuje školní asistent. Pravidla pro omlouvání jsou stanovena školním řádem (viz výše).

Povinnost mateřské školy poskytovat vzdělávání distančním způsobem začíná, pokud dojde ke znemožnění osobní přítomnosti:

 • více než poloviny všech dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (z celé mateřské školy)
 • více než poloviny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud jsou v dané třídě pouze takové děti

10. Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

Mateřská škol poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka podporu v rámci běžné vzdělávací činnosti (přirozený kontakt - dítě x dítě; dítě x učitelka). V případě 4 a více cizinců je možno zřídit „skupinu“ s jazykovou přípravou (pokud rodiče souhlasí se zařazením svého dítěte). Cílem je zajistit plynulý přechod do základní školy.

11. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory (metody a formy práce, organizace, hodnocení vzdělávání dítěte…). Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory), doporučí ředitelka školy využití pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. Ředitel školy určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně a zahájí bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně. Ukončení těchto opatření lze na základě doporučení školského poradenského zařízení. O těchto změnách informuje ředitelka školy zákonné zástupce.

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro nadané děti. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

12. Ukončení docházky do MŠ

Dle § 35 ods.1, zákona č. 561/2004 sb., může ředitel školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění, jestliže:

 1. dítě bez omluvy nenavštěvuje MŠ po dobu delší než dva týdny
 2. zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně naruší provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád)
 3. probíhá zkušební doba -  ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení
 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování

13. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Děti jsou učitelkami i ostatními zaměstnanci vedeny k šetrnému zacházení s didaktickými pomůckami, hračkami a ochraně majetku mateřské školy. Chránit majetek školy jsou povinni také rodiče a osoby pověřené přiváděním a odváděním dětí. V případě poškození majetku bude další postup řešení projednán s rodiči (zákonnými zástupci dítěte).

14. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 • Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelky mateřské školy.
 • Učitelka mateřské školy nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají je bez dozoru. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitelka mateřské školy povinna zajistit dozor nad dětmi jiným zaměstnancem školy.
 • Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet učitelek tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
 • Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech ani školní zahradě.
 • Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví a propagující násilí.

Sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, učitelky kontrolují, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.
 • Dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku a individuálním schopnostem jednotlivých dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu i obtížnost.

Pobyt dětí v přírodě

Využívají se pouze známá bezpečná místa, učitelky dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

 • Před pobytem dětí v určeném prostoru učitelky zkontrolují a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.). Využívají pouze známá bezpečná místa, dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.
 • Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu. Zejména tam, kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí s dětmi po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

Pracovní a výtvarné činnosti

 • Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění, kdy je nezbytné použít nebezpečné nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti tuto práci za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky mateřské školy. Tyto pomůcky musí být vždy ukládány na bezpečné místo.

Školní úraz

 • Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí.
 • Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se  zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
 • V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření.
 • Učitelka je rovněž zodpovědná za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů v ředitelně. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni.
 • Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Učitelky i ostatní zaměstnanci jsou pravidelně proškolovány v otázkách bezpečnosti.
 • Učitelky jsou povinné dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na těle a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí (korálky, řetízky, náramky, spony, peníze, igelitové sáčky a tašky …).

První pomoc a ošetření

 • Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.
 • Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.
 • Ředitel školy zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

15. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky. Jsou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • Dalším prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci školy a mezi zaměstnanci a zákonnými zástupci dětí.

Učitelé se zaměřují na

 • každodenní vysvětlování s praktikováním zásad pozitivního vztahu k ostatním dětem, vzájemné pomoci a respektování
 • vytváření bezpečného a podnětného prostředí
 • důsledné dodržování nastavených pravidel chování a jednání
 • vedení dětí k odpovědnosti za své chování se všemi důsledky
 • stanovení pravidel chování ke svým vrstevníkům

Specifické, nestandardní chování dětí musí být vždy konzultováno s rodiči, případně i odborníky.

Schváleno na pedagogické radě dne 29.8.2022
řed. školy

Najdete nás na

sociálních sítích